პროექტი
ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს
საბერძნეთის ცხელი სკაიპ-ხაზი: migrant_gr თურქეთის ცხელი სკაიპ-ხაზი: migrant_tr საქართველოს ცხელი სკაიპ-ხაზი: migrant_ge

კანონმდებლობა

მაჩვენე
ქვეყანა
სფერო
საქართველოს კონსტიტუცია საქართველო სხვადასხვა 2015-09-15 ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი შრომითი მიგრაციის შესახებ - ძალაში შედის 2015წლის 1 ნოემბრიდან საქართველო მიგრაცია 2015-09-14 ჩამოტვირთვა
საბერძნეთის შინაგან საქმეთა მინისტრისა და სოციალური უსაფრთხოების მინისტრების 2013 წლის 13 სექტემბრის ერთობლივი გადაწყვეტილება უნარშეზღუდულ პირებთან (80%) მომუშავე მესამე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ბინადრობის უფლების მინიჭებასთან დაკავშირებით საბერძნეთი სხვადასხვა 2013-09-20 ჩამოტვირთვა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №59 საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ საქართველო მიგრაცია 2013-03-15 ჩამოტვირთვა
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №515 მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველო მოქალაქეობა 2012-06-27 ჩამოტვირთვა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №165 ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ საქართველო დაზღვევა 2012-05-07 ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ საქართველო სხვადასხვა 2012-03-18 ჩამოტვირთვა
საქართველოს კანონი თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ საქართველო სხვადასხვა 2012-03-01 ჩამოტვირთვა
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება #406 დოკუმენტის ლეგალიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველო სხვადასხვა 2011-07-04 ჩამოტვირთვა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N218 სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთე-ლობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ საქართველო დაზღვევა 2009-12-09 ჩამოტვირთვა
© 2013 - WWW.MIGRANT.GE Join us on Facebook Created by STUDIO LEMON