პროექტი
ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს
საბერძნეთის ცხელი სკაიპ-ხაზი: migrant_gr თურქეთის ცხელი სკაიპ-ხაზი: migrant_tr საქართველოს ცხელი სკაიპ-ხაზი: migrant_ge

ახალი ამბები

2017-01-06

ანგარიში: ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

წინამდებარე კვლევა ჩაატარა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (IOM), მისი დაფინანსება უზრუნველყვეს წევრმა ქვეყნებმა IOM -ის შიდა დაფინანსების მექანიზმით - IOM -ის განვითარების ფონდი (IDF). კვლევის მიზანია:

• ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) პრობლემის და ქვეყანაში/რეგიონში მასზე რეაგირების შესაძლებლობების შესახებ დაინტერესებულ მხარეთა მოსაზრებების შეკრება და სინთეზირება;

• ტრეფიკინგთან დაკავშირებული ვითარების და ტენდენციების, აგრეთვე ხარვეზების შესახებ დაინტერესებულ მხარეთა პერსპექტივების შესწავლა; მხარდაჭერის, დაცვის, პრევენციის და თანამშრომლობის შესაძლებლობების
განსაზღვრის მიზნით;
• ძირითადი დასკვნების გაკეთება და რეკომენდაციების მომზადება არსებული რეაგირების მექანიზმების გაძლიერების, შეუსაბამო პროცესების შესწორების და ხარვეზების აღმოფხვრის შესახებ, ადგილობრივ და შესაძლებლობის ფარგლებში
რეგიონულ დონეზე.

კვლევა ასევე ისახავს მიზნად საჭიროებათა სწრაფი შეფასების მექანიზმის (CTNAT) შემუშავებას, რომლის ადაპტირება შესაძლებელია სხვადასხვა რეგიონებში, და ხსენებული მექანიზმის გადასინჯვას სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში არსებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.

კვლევის ნახვა შესაძლებელია ბმულზე: https://publications.iom.int/books/needs-assesment-counter-trafficking-response-republic-georgia-georgian

© 2013 - WWW.MIGRANT.GE Join us on Facebook Created by STUDIO LEMON